Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informujemy, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa, zwana dalej: Administratorem lub CZPK w Sobuczynie; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2)Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych CZPK w Sobuczynie, realizacji umowy lub w celu załatwienia sprawy z którą się Państwo zwrócili.

4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą co do zasady pracownicy CZPK w Sobuczynie realizujący zadanie, ewentualnie inne organy państwowe, w tym organy administracji rządowej i samorządowej, organy kontroli, organy ścigania oraz sądy powszechne i administracyjne.

5)Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (ewentualnie poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez CZPK w Sobuczynie właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

6)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7)W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w CZPK w Sobuczynie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

8)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

elektrosmieci

spszok-na www

 ekoedukacja

 

iis

ue

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa. Spółka działa w Regionie I województwa śląskiego który obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane na tym terenie.

Kontakt
Admin Panel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.