Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

 

Deklaracja Dostępności.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczyniezobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4kwietnia 2019r. odostępności cyfrowej stron internetowych iaplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.czpk.czest.pl

Data publikacji strony internetowej:2014-03-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2019-07-01

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jestczęściowo zgodnazustawą odostępności cyfrowej stron internetowych iaplikacji mobilnych podmiotów publicznych zpowodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

strona posiada pliki w formacie *pdf, które nie są edytowalne. Są to w większości ustawy, uchwały czy też regulaminy, bądź cenniki które nie występują w wersji edytowalnej.

niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Strona nie posiada funkcji:

– powiększanie czcionki,

– podświetlanie linków

– ustawienie kontrastu

– nawigowanie klawiaturą

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=pl

Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/skroty-klawiaturowe-firefox

Opera:https://help.opera.com/pl/latest/skroty-klawiszowe/#Szybsza-nawigacja-dzi%C4%99ki-skr%C3%B3tom-klawiaturowym

Edge:https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4531783/microsoft-edge-keyboard-shortcuts

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:2020-11-25

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-11-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel: 34 / 327-53-20

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1

Do budynku biurowego prowadzi jedno główne wejście zlokalizowane od strony
ul. Konwaliowej. Budynek mieszkalny z lat 80-tych  zaadaptowany na budynek biurowy. Wejście
do budynku zlokalizowane jest na wysokości wysokiego parteru, do którego prowadzą schody. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Schody wejściowe do budynku jak również schody w budynku oznaczone są farbą odblaskową. Toalety w budynku nie są dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W biurowcu jest nowo zamontowany domofon lecz osoba niepełnosprawna nie może się do niego dostać ponieważ schody znajdujące się przed wejściem nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w języku Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Biurowiec posiada jedno oznaczone wyjście ewakuacyjne.

Parking przy biurze również nie posiada miejsc dla osób niepełnosprawnych.  

elektrosmieci

spszok-na www

 ekoedukacja

 

iis

ue

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa. Spółka działa w Regionie I województwa śląskiego który obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane na tym terenie.

Kontakt
Admin Panel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.